034-33257601
info@autismkerman.ir

لیست مدد جویان پذیرفته شدهتعداد پذیرفته شدگان مرکز اتیسم امام علی (ع) در مدارس سال تحصیلی 97-13962 نفر مدرسه عادی


2 نفر مدرسه استثنایی


2 نفر پیش دبستانی عادی


2 نفر اول استثنایی


5 نفر ورود به مقاطع بالاتر مدرسه عادی


5 نفر ورود به مقاطع بالاتر مدرسه استثنایی
اسامی قبولی های مرکز اتیسم امام علی (ع) در سال تحصیلی 98-97 به شرح زیر است:


قبولی در مدارس عادی :


1روژان.ر


 2مانی.ع


3سبحان .ک


4حامی.ح  
قبولی در مدرسه اتیسم :


1امین.ح


2رقیه.ا
ورود به پایه بالاتر تحصیلی عادی
 :


1حیدر.ن 
ورود به پایه بالاتر استثنایی :


1محمد.م


2آرین.ک


3سید.پ


4امین.ن


5زهرا.ح


6فریما.ا


7فائزه.ر