034-33257601
info@autismkerman.ir

بازدید خانم دکتر غنیمی کارشناس مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی کشور

بازدید خانم دکتر غنیمی کارشناس مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی کشور

بازدید خانم دکتر غنیمی کارشناس مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی کشور

جزئیات

بازدید خانم دکتر غنیمی کارشناس مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی کشور

19 آذر 1402
بازدید خانم دکتر غنیمی کارشناس مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی کشور از مرکز اتیسم امام علی (ع)

در این بازدید سرکار خانم نوری کارشناس مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی استان و همچنین سرکار خانم رشیدی کارشناس مسئول مراکز توانبخشی شهرستان ایشان را همراهی می کردند.

ایشان از بخش های مختلف مرکز اتیسم امام علی (ع) دیدن فرمودند و همچنین در راستای بهبود فعالیت مرکز نظرات خود را به کارشناسان و مسئولین فنی بخش های مختلف منتقل فرمودند.

اخبار مرتبط