034-33257601
info@autismkerman.ir
خلاصه:

روانشناسی به علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی شناختی است و مشاوره با هدف افزایش سازگاری و کاهش اضطراب و تنش های شخصی افراد اقدام به خدمت رسانی می نماید.روانشناسی و مشاوره:

روانشناسی به علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی شناختی است و مشاوره با هدف افزایش سازگاری و کاهش اضطراب و تنش های شخصی افراد اقدام به خدمت رسانی می نماید.

در حیطه اتیسم روانشناس با استفاده دانش روانسنجی اقدام به ارزیابی رفتاری شناختی کودک می نماید با استفاده از تکنیک های رفتار درمانی اقدام به ثبت رفتارهای نابهنجار و اصلاح آن می باشد.

بررسی فرایند رشدی تکمیلی در کودکان اتیسم با استفاده از نمودارهای رشد هنجار و تدوین برنامه های آموزشی بررسی پیش نیازهای رشدی شناختی میتواند از با اهمیت ترین مداخلات برای کودکان اتیسم باشد.

از آنجایی والدین اتیسم بیش از سایر والدین در معرض مشکلات بین فردی،تعارضات خانوادگی و...هستند.

مشاوره می تواند شرایط را برای پذیرش بیشتر شرایط موجود و افزایش پتانسیل والدین به منظور استفاده از حداکثر توان برای مثمرثمر بودن رشد فرزندشان و افزایش سطح آرامش و رضایت مندی خانواده منجر می شود

خدمات مرتبط