034-33257601
info@autismkerman.ir

رابطه بین فرایندهای شناختی و تفکر آینده نگر در کودکان با اختلال طیف اتیسم

رابطه بین فرایندهای شناختی و تفکر آینده نگر در کودکان با اختلال طیف اتیسم

رابطه بین فرایندهای شناختی و تفکر آینده نگر در کودکان با اختلال طیف اتیسم

جزئیات

رابطه بین فرایندهای شناختی و تفکر آینده نگر در کودکان با اختلال طیف اتیسم

30 مهر 1399
نتايج حاصل از این پژوهش نشان داد، بين تفکر آينده نگر با تمامي فرآيندهاي شناختي (PASS)  به جز فرآيندهاي همزمان رابطه معناداري وجود دارد. يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که کودکان با اختلال طيف اوتيسم که فرآيندهاي شناختي ضعيف تر داشتند، تفکر آينده نگر ضعيف تري نيز نشان دادند و اين نکته بيانگر آن است که فرآيندهاي شناختي PASS با توانايي تفکر آينده نگر در کودکان با اختلال طيف اوتيسم رابطه دارد. توانايي کم براي از قبل تجربه کردن رويدادها در آينده، ممکن است توانايي پيشبرد برنامه و به تأخير انداختن لذت را محدود کند و بدين لحاظ ممکن است به عدم انعطاف پذيري رفتاري و تمايل به نظم معمول در اختلال طيف اوتيسم کمک کند .شواهد پژوهشي اذعان به عملکرد مختل تفکر آينده نگر در اين گروه باليني دارد و تفکر آينده نگر را ميتوان حوزهاي از نقايص ويژه مرتبط با اين اختلال تلقي کرد که ميتواند گزينه های قابل قبول براي توضيح برخي از علائم رفتاري باشد. به طورمثال ميتوان انتظار داشت که مشکلات تفکر آينده نگر به ويژگي اصلي عدم انعطاف پذيري رفتاري کمک کند. به صورت ويژه تر، با توجه به اينکه رفتار فعلي يک فرد، به شدت تحت تأثير چگونگي پيش بيني آنها از کشف آينده و اهدافي است که آنها براي خودشان تنظيم کرده اند . در مجموعه هاي رفتاري. کاهش توانايي تصور زمان آينده احتمال محدود در بين افرادي که اين توانايي آنها مختل است منعکس ميشود.

نتایج فعلی گویای آن است که تفکر آینده نگر به عنوان توانایی تصويرسازي ذهني از حوادث و رويدادهاي احتمالي آينده با مجموعه ای از فرآیندهای شناختی در ارتباط است. از جمله محدودیت های این پژوهش، حجم نمونه اندک کودکان اوتیسم با عملکرد بالا بود، به همین دلیل نتایج این پژوهش بایستی با احتیاط تعمیم داده شود. محدودیت دیگر انجام این پژوهش بر روي گروه پسران است، بنابراین پیشنهاد میشود که این پژوهش با حجم نمونه بزرگتر و بر روی دختران با اوتیسم با عملکرد بالا نیز اجرا و گزارش شود. همچنین بررسي رابطه بين تفکر آينده نگر با نشانه هاي ويژه اختلا طیف اوتیسم مانند رفتارهاي تکراري، ميتواند اهميت باليني اين پژوهش را افزايش دهد و مسيري مهم براي پژوهشهاي آتي باشد. روی هم رفته، شواهد مربوط به چگونگی تاثیرپذیری تفکر آینده نگر در اختلال طیف اوتیسم محدود است و مطالعات تجربی بیشتری با استفاده از نمونه های بزرگتر نیاز است تا ماهیت هر گونه مشکل را در این گروه به وضوح مشخص کند. با افزايش درک از نواقص دقيق شناختي که مانع توانايي کودکان با اختلال طيف اوتيسم براي تعامل با ديگران، يادگيري زبان و مديريت موفق نيازهاي زندگي روزمره ميشوند، بهتر ميتوان اين نواقص را در مداخله ها هدف قرار داد.

 

مقاله ها مرتبط